22 datových sad nalezeno

Filtrovat výsledky
 • Základní školy - seznam základních škol

  Sídla základních škol, u kterých je zřizovatelem město Brno - dle seznamu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT). Seznam neobsahuje církevní a soukromé školy. Součástí...
 • Vodní toky

  Osy a názvy vodních toků na území statutárního města Brna.
 • Teplotní mapa povrchů 2015

  Teploty povrchů naměřené hyperspektrálním snímkováním území města Brna 7. února 2015 a 7. července 2015. Data byla vytvořena v rámci projektu UrbanAdapt Ústavu výzkumu globální...
 • Příměstské lesy v Brně a okolí - Pohybová rekreace

  Páteřní trasy hlavního pohybu návštěvníků lesů, zahrnuje trasy Klubu českých turistů (KČT), cyklostezky, hipostezky, jezdecké oddíly a ranče, naučné stezky, objekty „Lesnického...
 • Příměstské lesy v Brně a okolí - Pobytová rekreace

  Rekreační oblasti, chatové lokality a osady na území města Brna a mimo Brno, zahrádkářské lokality navazující na les, hranice katastrálních území, hranice obvodů obcí a...
 • Příměstské lesy v Brně a okolí - Omezení využití území

  Zájmy ochrany přírody, prostorové vymezení výkonu práva myslivosti, kategorizaci lesů, ochranná pásma vodních zdrojů a dobývacích prostorů, zaplocená území a další. Data jsou...
 • Příměstské lesy v Brně a okolí - Oblasti a vlastníci lesů

  Prostorové vymezení vlastníků a správců lesních majetků v zájmové oblasti dle lesních hospodářských celků a zařizovacích obvodů lesních hospodářských osnov, včetně hranic...
 • Pasport geologie - Vrty a studny

  Hydrogeologické objekty - hydrogeologické průzkumné a monitorovací vrty, studny, hydrogeologické čerpané vrty (tj. hydrogeologické objekty pravidelně čerpané převážně pro...
 • Památné stromy

  Památné stromy a jejich ochranná pásma na území statutárního města Brna. Součástí dat je název památného stromu, důvod ochrany, číslo dle Ústředního seznamu ochrany přírody...
 • Městská zeleň

  Stromy uličního stromořadí a významné plochy zeleně na území statutárního města Brna. Seznam významných ploch zeleně je uveden v příloze vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v...
 • Mateřské školy - seznam mateřských škol

  Sídla mateřských škol, u kterých je zřizovatelem město Brno - dle seznamu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT). Součástí dat je kód školy dle Katalogu mateřských škol,...
 • Mapa přístupnosti (bezbariérovost)

  Významné instituce a další vytipované objekty s informacemi o bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu (vozíčkáři, invalidé, rodiče s kočárky apod.)....
 • Koordinace výkopových prací - ochranné lhůty povrchů komunikací

  Plochy v ochranné lhůtě, které byly Odboru investičnímu Magistrátu města Brna nahlášeny společností Brněnské komunikace, a.s. Aktualizace této vrstvy probíhá 1 x ročně na...
 • Historické mapy města Brna

  Plán středu města 1974 Brněnský okres s enklávami 1825 Situační plán města 1868 Mapa města Brna 1885 Plán Velkého Brna 1908 Jančův plán velkého Brna 1932 Mapy jsou zobrazeny v...
 • Family Pointy

  Seznam Family Pointů - tedy bezbariérových míst pro rodiny, kde je možné přebalit a nakrmit malé děti, využít dětský koutek nebo získat informační letáky. Na některých Family...
 • Cenová mapa č. 6 až 10

  Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna byly vydávány v letech 1993 - 2017 a obsahují textovou a grafickou (mapovou) část. Cenové mapy byly primárně určeny pro...
 • Bombardování Brna

  ísta zásahů bomb při spojeneckých a sovětských náletech v letech 1944-1945. Součástí dat je rozlišení lokalit zásahů bomb podle hlavních spojeneckých náletů v srpnu, listopadu a...
 • Základní školy - spádové oblasti základních škol

  Adresy přiřazené dle spádovosti k jednotlivým základním školám. Data obsahují všechny brněnské adresní body s kódem škol pro přiřazení ke spádovým základním školám. Data byla...
 • Mateřské školy - spádové oblasti mateřských škol

  Adresy přiřazené dle spádovosti k jednotlivým mateřským školám. Data obsahují všechny brněnské adresní body s kódem škol pro přiřazení ke spádovým mateřským školám. Data byla...
 • 3D model budov 2017

  3D model budov zobrazuje stavební objekty na území města Brna v úrovni detailu LOD1 ("krabicový" model). Data ve formátu SHP obsahují atributy ID budovy, kód RÚIAN (objekty...